ชุมชนคูบัวบ้านใต้

ชุมชนคูบัวบ้านใต้ หรือชุมชนคูบัวหมู่ที่ 4 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผู้คนในชุมชนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวโยนก และอพยพย้ายถิ่นมาจากเมืองเชียงแสน เมื่อ พ.ศ. 2347 ใน รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทำให้มีการเรียกขานถึงชาวไทยวนในราชบุรีว่าเป็น

“ล้านนาไทยห่างถิ่น”

         การมาตั้งรกรากที่ราชบุรีนั้น ชาวไทยยวนได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเฉกเช่นคนทั่วไปในสมัยก่อนที่จะต้องเลือกตั้งบ้านเรือนริมน้ำ เพราะน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต บริเวณที่ตั้งนั้นมีชื่อเรียกว่า “บ้านไร่นที” บางท่านเรียกว่าบ้านไร่ริมน้ำ บ้านไร่นทีตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองฝั่งขวาทางด้านใต้ ใกล้ๆ กับตัวเมืองราชบุรี เมื่อผู้คนมากขึ้นก็ขยับขยายที่ทำกินเพิ่ม โดยขยายไปทางทิศตะวันตกติดตัวเมือง แรกๆ ก็อาศัยพื้นที่ส่วนนี้ไว้ทำนาแบบเช้าไปเย็นกลับ ต่อมาก็มีการก่อตั้งบ้านเรือนขึ้นที่เรียกว่า บ้านคูบัวหรือชุมชนคูบัวในปัจจุบัน ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่

ชุมชนคูบัวบ้านใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ในชุมชนคูบัวมีโบราณสถาน จะกระจายตัวอยู่ทั่วไป ปะปนกับชุมชนของชาวบ้านในปัจจุบัน บางแห่งก็อยู่ในระหว่างการขุดค้น ตกแต่ง โบราณสถานที่ตกแต่งแล้ว เช่น โบราณสถานคูบัวภายในวัดโขลงสุวรรณคีรี ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นฐานของวิหารในสมัยทวารวดี

วัดโขลงสุวรรณคีรี หมู่ที่ 6 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 โบราณสถานคูบัวภายในวัดโขลงสุวรรณคีรี

         ชาวไทยวนจะมีความแนบแน่นกับศาสนาพุทธเฉกเช่นคนในภาคกลางโดยทั่วไป จะพบว่าในทุกชุมชนไทยวนจะมีวัดประจำหมู่บ้าน และคนไทยวนส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญกับพิธีกรรมในศาสนาพุทธ เช่น

การบวช การทำบุญ และกระทั่งพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการตาย

การทำบุญตักบาตรของชาวไทยวน คูบัวบ้านใต้
 ผ้าซิ่นตาหมู่ด้วยช่างฝีมือไทยวนคูบัวบ้านใต้

ในการทอผ้าจกของชาวไทยวนคูบัวราชบุรีมีการรวมกลุ่มของสตรีที่สนใจในการทอผ้า ในชุมชนคูบัวบ้านใต้ มีการรวมกลุ่มในชื่อ กลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าจกคูบัวบ้านใต้ได้ใช้ศาลาอเนกประสงค์ เพชร – ทองคำ ซึ่งเป็นศาลากลางหมูบ้านเป็นสถานที่ดำเนินกิจการทอผ้า โดยให้สมาชิกมาใช้เป็นสถานที่ทอผ้า ให้กับผู้สนใจ และลูกหลานของชาวคูบัวบ้านใต้และที่อื่นๆ

กลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าจกคูบัวบ้านใต้
ผ้าซิ่นตาหมู่ลายปลานกกินน้ำฮ่วมเต้า

ลักษณะเด่นของผ้าทอคูบัวบ้านใต้ คือ การใช้กี่กระตุกทอผ้าถุงและผ้าอื่น ๆ โดยการใช้วิธีการจกเป็นลวดลายสลับกับการทอผ้าพื้น ที่เรียกว่า ผ้าซิ่นตา ซิ่นซิ่ว ซิ่นแล่ และอื่นๆ

ผ้าซิ่นที่สวยงามของชาวคูบัวบ้านใต้

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง