ชุมชนรางบัว

ชุมชนรางบัวหรือชุมชนวัดรางบัว ตั้งอยู่ที่ตำบลรางบัว  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี มีระยะทาง
ห่างจากตัวเมืองราชบุรี ประมาณ 35 กิโลเมตร เป็นชุมชนเก่าแก่ชุมชนหนึ่งของจังหวัดราชบุรี โดยสมาชิกชุมชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนที่เป็นผลมาจากการย้ายถิ่นจากชุมชนคูบัว อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

ชุมชนรางบัว หรือชุมชนวัดรางบัว

ชาวไทยวนชุมชนรางบัวมีความแนบแน่นกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก โดยมีวัดประจำชุมชน คือ วัดรางบัว

วัดรางบัว วัดประจำชุมชนรางบัว

การประกอบอาชีพชาวรางบัวส่วนใหญ่จะมีอาชีพหลัก คือการทำการเกษตร การทำนา ทำไร่ มีการทำสวนผักอยู่บ้างในบางหมู่บ้าน อาชีพเลี้ยงสัตว์ และอาชีพค้าขาย แต่ด้วยความที่สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายจึงไม่สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในภาคการเกษตรได้ การทำนาข้าวทำได้เพียงปีละครั้งเพราะต้องพึ่งน้ำฝน

นาข้าวในชุมชนรางบัว
การเลี้ยงสัตว์ในชุมชนรางบัว

คนชุมชนรางบัวมีความโดดเด่นในการสืบทอดด้านการทอผ้าจกซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาวไทยวน  การทอผ้าจกของชาวรางบัวในปัจจุบันมีลวดลายที่สวยงาม ถักทอด้วยความประณีตพิถีพิถันและสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยยังคงรักษาอัตลักษณ์ดั้งเดิมในลาดลายเช่นเดียวกัน
กับชุมชนคูบัว คือ ลายหน้าหมอน ลายกาบ ลายกาบซ้อนหัก ลายกาบดอกแก้ว ลายดอกเซีย ลายโก้งเก้ง ลายโก้งเก้งซ้อนเซีย และลายหักนกคู่ แต่ลาดลายที่นิยมทอมากที่สุก คือ ลายกาบดอกแก้ว จนอาจกล่าวได้ว่า ผ้าจกลายกาบดอกแล้วเป็นอัตลักษณ์ของผ้าจกชุมชนวัดรางบัว

ผ้าจกลายกาบดอกแก้ว อัตลักษณ์ผ้าทอไทยวนชุมชนรางบัว

นอกจากนี้การถักทอผืนผ้ายังมีการทอผ้าตามความต้องการของผู้บริโภค นั่นคือการทอด้วยไหมที่มีสีสันสอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคผ้าในสังคมทันสมัย

ผ้าจกลายกาบดอกแก้วให้สีตามสมัยนิยม

ในปัจจุบันชุมชนรางบัวมีการทอผ้าเพื่อขายให้กับผู้ซื้อใน 3 กลุ่ม ดังนี้

  1. ศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัว ประธานกลุ่ม คือ คุณจันทร์เพ็ญ อร่ามศิริรุจิเวทย์ เลขที่ 97/3 หมู่ที่ 1 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร. 089-98119550
  2. กลุ่มสมจิตผ้าจก หัวหน้ากลุ่ม คือ คุณณัฐธภา ทิพย์วัจนะ เลขที่ 10 หมู่ที่ 6 ตำบลรางบัว
    อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร. 080-5829010
  3. กลุ่มสุนันท์ผ้าจกรางบัว หัวหน้ากลุ่ม คือ คุณสุนันท์ พวงมาลัย เลขที่ 149/1 หมู่ที่ 6
    ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  โทร.081-0153497

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง